คุณกำลังมองหาอะไร?


วิสัยทัศน์ 

“ เป็นองค์กรที่จะส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน”