คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.08.2565
7

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง โดย เปิดรับคำขอสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบที่ 2)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.08.2565
3

เชิญชวนผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่านสามารถกรอกรายละเอียดเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มด้านล่าง โดยขอให้จัดส่งข้อมูลมายัง สอจ.เพชรบุรี ภายในวันที่ 26 สิ่งหาคม 2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.08.2565
2

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย ซึ่งมีรายละเอียดในการประกวด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

06.05.2564

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30.01.2564

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 293/2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02