วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายรัฐพงศ์ พูนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี